Foto: Agrogreen GmbH. Alle rechten zijn voorbehouden.

De technologie van Agrogreen produceert een concentraat dat ongeveer 70% minder opslagruimte nodig heeft dan de oorspronkelijke drijfmest en digestaat.

Het concentraat bespaart geld in opslag, transport en verspreiding.

De transparante vloeistof bevat bijna geen fosfor en dringt onmiddellijk en volledig in de grond wanneer het wordt toegepast.

Er is geen thermische hygiënisatie nodig voor fermentatieresiduen dankzij steriele filtratie.

En misschien wel het belangrijkste: het concentraat stoot geen ammoniak en broeikasgassen uit.

Foto: Agrogreen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Betere mest.

Onze bedrijfseigen technologie stopt broeikasgassen en ammoniakgassen bij de opslag van mest en digestaat.

Door Agrogreen technologie te gebruiken kan meer energie worden geproduceerd in bestaande biogasinstallaties.

Agrogreen genereert waardevolle nieuwe grondstoffen uit drijfmest en digestaat. Een van deze grondstoffen is een motorbrandstof op basis van ammoniak, die rechtstreeks als koolstofvrije brandstof wordt gebruikt of als bron van waterstof dient.

De technologie van Agrogreen voor de verwerking van mest en digestaat is gebaseerd op een drukloze osmose, die niet verstopt en weinig energie vergt. We hebben meerdere patentaanvragen ingediend.

TOEKOMSTBESTENDIG
 • Stopt op betrouwbare wijze methaan, ammoniak en alle andere klimaatgassen uit de opslag van mest en digestaat.
 • Vermindert de uitstoot van methaan en ammoniak bij het uitrijden van mest en digestaat op velden.
 • Verdubbelt de biogasproductie uit vloeibare mest.
 • Kan stikstof verwijderen vóór het biogasproces om stikstofremming in de hoofdvergister te voorkomen.
 • Genereert waardevolle nieuwe grondstoffen.
 • Nieuwe, voorheen onaangeboorde bron van water dat geloosd kan worden. Het grondwater dankt u.
 • Het systeem hoeft niet 24/7 te draaien en kan daarom volledig worden aangedreven door energie uit fotovoltaïsche cellen.
 • Vereist geen polymeren.
NIEUWS

Hier vindt u altijd het laatste nieuws over Agrogreen.

PERSBERICHT VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT VAN KEULEN

Promovendus Bastian Greisner presenteert innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologie tijdens de Tech Tour NRW Green 2023

Persbericht (Duits)

VOORDELEN MET DE HUIDIGE REGELS IN DUITSLAND

Agrogreen concentrate flows into soil

Ammoniak

In tegenstelling tot mest of gistingsresten dringt ons transparante concentraat onmiddellijk en volledig in de bodem, juist zoals water. Er wordt geen ammoniak uitgestoten.

 

Paragraaf 6, zin 1 van de Duitse meststoffenverordening (DüV) vereist dat drijfmest en digestaat „onverwijld, maar uiterlijk binnen vier uur, en vanaf 1 februari 2025 binnen één uur na het begin van de toepassing“ worden ingewerkt bij het verspreiden op velden. Werken in drijfmest en digestaat kost tijd en vereist dure speciale machines.

 

Zin 3 staat afwijkingen toe: „De bevoegde autoriteit krachtens het deelstaatrecht kan, in afwijking van de zinnen 1 en 2, toestaan dat de in zin 1 bedoelde stoffen worden toegepast door middel van andere processen, op voorwaarde dat deze andere processen leiden tot een even lage ammoniakemissie als de in zin 1 bedoelde processen“. Niets zou eigenlijk in de weg mogen staan aan een vergunning om het concentraat niet te hoeven verwerken.

Biogas Plant with digestate strorage tanks

OPSLAG VAN GISTINGSRESIDU

Ons concentraat heeft ongeveer 70% minder opslagruimte nodig dan de oorspronkelijke mest en digestaat. Boeren die ons systeem gebruiken, kunnen zichzelf de bouw van extra opslagfaciliteiten voor mest en digestaat besparen.

 

Paragraaf 12 van de Duitse mestverordening DüV verplicht boeren om mest en digestaat op te slaan – vanwege de waterbescherming.

 

Zin 2 schrijft voor dat boeren „ervoor moeten zorgen dat ze ten minste de geproduceerde vloeibare landbouwmest of digestaat over een periode van zes maanden veilig kunnen opslaan“.

 

Zin 3 gaat zelfs nog verder: vanaf 1 januari 2020 moeten landbouwers die „niet over eigen toepassingsgebieden beschikken, ervoor zorgen dat ze ten minste de vloeibare landbouwmest of het digestaat dat over een periode van negen maanden is geproduceerd, veilig kunnen opslaan als ze het op het bedrijf gebruiken of aan anderen doorgeven voor bemestingsdoeleinden“.

Hygienisierungstank Agrogreen

HYGIËNISATIE

Door het concentraat met het Agrogreen systeem te behandelen, wordt het automatisch steriel gefilterd, wat betekent dat er geen extra hygiënisatie nodig is.

 

De Duitse bioafvalverordening (BioAbfV) regelt hoe digestaat moet worden behandeld voordat het op het land mag worden verspreid.

 

De hygiënisatie van het digestaat kan worden uitgevoerd door middel van verschillende processen, bijvoorbeeld pasteurisatie of thermofiele fermentatie of compostering – die allemaal hoge temperaturen van 100 – 130 graden Celsius vereisen. Volgens paragraaf 3, zin 6, nummer 4, kunnen in principe ook andere processen worden gebruikt voor hygiënisatie: „in het geval van een andere hygiëniserende behandeling via de processpecifieke parameters die in overleg met de bevoegde autoriteit zijn vastgesteld.“ Paragraaf 3, zin 4 vereist een procestest op de effectiviteit van de hygiënisatieprocedure evenals „naleving van de maximaal toelaatbare grenswaarden voor ziekteverwekkers, kiemkrachtige zaden en plantendelen die kunnen kiemen na de hygiënisatiebehandeling op het materiaal dat klaar is voor levering door middel van tests van het gehygiëniseerde bioafval.“ Alleen de afgescheiden vaste stoffen moeten mogelijk nog worden gesteriliseerd.

NRW Rote und gelbe Zonen

Zones met eutrofiëring

Door de behandeling met het Agrogreen-systeem bevat ons concentraat bijna geen fosfor, zodat het in veel gevallen zelfs mag worden toegepast in gebieden waar waterlichamen eutroof zijn.

 

De kaart hierboven toont de rode en gele zones in Noord-Rijnland-Westfalen volgens paragraaf 13a van de Duitse mestverordening DüV en paragraaf 38a van de wet op waterbronnen WHG. In de rode zones zit te veel nitraat in het grondwater, waardoor in principe 20% minder vloeibare mest en digestaat mag worden toegediend.

 

In de gele zones zit te veel fosfor. Als er te veel fosfor in rivieren en meren wordt geloosd, verslechteren deze ecosystemen en worden planten en vissen aangetast. Zulke wateren worden „eutroof“ genoemd. In gele zones mag fosfor slechts in beperkte mate of helemaal niet worden toegepast: Paragraaf 13a DüV, zin 3, bepaalt dat „slechts kleine hoeveelheden fosfaat mogen worden gebruikt of dat het gebruik van fosfaathoudende meststoffen moet worden verboden“, wat de facto neerkomt op een verbod op het gebruik van vloeibare mest en gistingsresten, aangezien fosfor een van de drie hoofdbestanddelen hiervan is.

TOEKOMSTBESTENDIG VOOR TOEKOMSTIGE AANSCHERPING VAN DE WETTEN

EU Green Deal richt zich op methaan uit landbouw

Tot nu toe is er geen wetgeving in de EU die klimaatgassen aanpakt. Dit zou veranderen als de Green Deal wordt aangenomen.

De groene transitie is een topprioriteit voor Europa. De EU-lidstaten willen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% hebben verminderd ten opzichte van 1990 en in 2050 klimaatneutraal zijn. De gespreide maatregelen variëren van drastische emissiereducties tot investeringen in baanbrekend onderzoek en innovatie en het behoud van onze natuurlijke omgeving. Voor het eerst worden de klimaatgassen kooldioxide, methaan en lachgas wettelijk aan strenge beperkingen onderworpen. Voorlopig richt de Green Deal zich op de industrie en grote landbouwbedrijven.

Als de Green Deal wordt aangenomen, zijn er sterke effecten te verwachten in de landbouw, vooral op het gebied van methaan. Methaan is 86x schadelijker dan koolstofdioxide en de landbouw wordt gezien als de grootste uitstoter van methaan. Alleen al de opslag van mest en digestaat is verantwoordelijk voor 15% van alle methaanemissies in Europa.

Agrogreen systeem stopt klimaatgassen

Onze technologie houdt nu al klimaatgassen tegen uit mest en digestaat. Een investering in een Agrogreen-systeem is dus al voorbereid op toekomstige aanscherping van de wetgeving.

„De vermindering van methaan is de meest effectieve maatregel om de opwarming van de planeet tijdens ons leven te voorkomen.“

 

A Primer on Cutting Methane: The Best Strategy for Slowing Warming in the Decade to 2030; Institute for Governance & Sustainable Development (2023) 

Mestreductie van 70%

Agrogreen bereikt een aanzienlijke vermindering van het volume van mest en digestaat. 

Gemiddeld wordt 55% van het oorspronkelijke volume mest en digestaat omgezet in hoogwaardig, loosbaar water.

Slechts ongeveer 30% van het oorspronkelijke volume hoeft te worden opgeslagen in de vorm van vloeibaar mestconcentraat. De opslag en verspreiding van het drijfmestconcentraat wordt aanzienlijk vereenvoudigd, omdat noch klimaatgassen noch ammoniak kunnen ontsnappen na behandeling door Agrogreen.

Nieuwe grondstoffen uit mest

Water voor directe lozing

Geen concurrentie met grondwater

mestconcentraat

Geen uitstoot van klimaatgassen, bevat weinig fosfor

Ammoniak brandstof

Verdere verwerking van mestconcentraat mogelijk

De voordelen van Agrogreen

EIGENSCHAPPEN

Stopt klimaatgassen uit mest en digestaat

Verhoogt de energieproductie van biogasinstallaties

Productie van lozingswater

Vermindering van de benodigde opslagruimte met 70 %

Geen civiele techniek nodig

Productie van een ammoniakbrandstof

Productie van een NK-meststof

Agrogreen

Stopt klimaatgassen uit mest en digestaat: JA

Verhoogt de energieproductie van biogasinstallaties: JA

Productie van lozingswater: JA

Vermindering van de benodigde opslagruimte met 85%: JA

Geen civiele techniek nodig: JA

Productie van een ammoniakbrandstof: JA

Productie van een NK-meststof: JA

waarom het methaanmoment nu gekomen is

Het verminderen van de methaanuitstoot is onze snelste en beste kans om de opwarming van de planeet af te remmen. We mogen deze kans niet missen.

Methaan heeft meer dan 80 keer het broeikaseffect van kooldioxide in de eerste 20 jaar dat het zich in de atmosfeer bevindt. Hoewel CO2 een langduriger effect heeft, bepaalt methaan het tempo van de onmiddellijke opwarming. De methaanconcentraties in de atmosfeer stijgen momenteel sneller dan ooit tevoren sinds de jaren tachtig.

Jarenlang werd methaan over het hoofd gezien in de discussie over klimaatverandering. Maar wetenschappers en beleidsmakers beseffen steeds meer dat een snelle vermindering van methaan van cruciaal belang is.

Een vermindering van de methaanuitstoot kan potentiële klimaatomslagpunten helpen voorkomen en de negatieve milieueffecten verminderen, vooral in het Noordpoolgebied.

Dit betekent dat nu het methaanmoment gekomen is: als we nu handelen om de methaanuitstoot te verminderen, zullen er onmiddellijke klimaateffecten zijn die niet kunnen worden bereikt door alleen CO2 te verminderen.

 

Bron: Environmental Defense Fund

AGROGREEN MESTVERWERKING

VIDEO VAN ONZE PILOT PLANT

Duur: 1 minuut

Foto: Agrogreen GmbH. Alle rechten zijn voorbehouden.

DUURZAME MESTVERWERKING IN DE CONTEXT VAN KLIMAATVERANDERING

Door de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en temperatuurschommelingen, verliezen bodems hun waterretentievermogen, waardoor de vraag naar water voor de landbouw toeneemt. Bovendien heeft de achteruitgang van de bodem ook gevolgen voor de opbrengst van de landbouwers, wat een directe impact heeft op onze voedselzekerheid. Het vaker voorkomen van ernstige droogte kan ook de grondwaterreserves aanzienlijk verminderen en de gewasopbrengsten beïnvloeden.

 

DE OPLOSSING VOOR EEN VAN DE GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR DE LANDBOUW OVER DE KOMENDE JAREN

De technologie van Agrogreen, gebaseerd op een Tweestaps Osmosebehandeling, is een innovatieve oplossing voor een van de grootste uitdagingen voor de landbouw in de komende jaren. Het Tweetraps Osmosebehandeling-proces werkt door drijfmest of digestaat van biogas door een filter te leiden waar alleen watermoleculen selectief worden doorgelaten – zonder externe druk en dus zonder verstopping van het filter. Zo kan het schone water van de drijfmest worden gescheiden. Dit proces levert niet alleen een nieuwe, voorheen onaangeboorde bron van schoon water op, maar helpt ook enkele van de milieueffecten van mestbeheer en -verwijdering te beperken.

Dat komt omdat het proces de nuttige bestanddelen van slib, zoals voedingsstoffen, in stand houdt, terwijl schoon water wordt opgevangen dat voor nieuwe doeleinden kan worden gebruikt.

Met de impact van klimaatverandering op de landbouw biedt Agrogreen’s Tweetraps Osmosebehandeling een effectieve en efficiënte manier om drijfmest in schoon water te veranderen. Het is ook een kosteneffectieve oplossing die landbouwers kan helpen in hun toegenomen waterbehoeften te voorzien en tegelijkertijd de milieueffecten van drijfmestverwijdering te verminderen.

 

IN TIJDEN VAN SYSTEMATISCHE HITTEGOLVEN WORDT SCHOON WATER STEEDS KOSTBAARDER VOOR DE LANDBOUW

In tijden van systematische hittegolven en waterschaarste wordt schoon water steeds kostbaarder, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor het grondwater en de plaatselijke natuurlijke ecosystemen. Uit mest en digestaat geproduceerd water kan worden gebruikt voor directe lozing in waterlichamen, voor irrigatie van akkers en zelfs als drinkwater voor vee. Als grasland ook regelmatig wordt geïrrigeerd en tijdens het groeiseizoen vochtig wordt gehouden, heeft dit een extra positief effect op het grondwaterpeil.

Technologie

Tweetraps-Osmosebehandeling

Foto: Agrogreen GmbH. Alle rechten zijn voorbehouden.

Duurzame membranen

Een vervuilingsbestendige, drukloze eerste osmose beschermt de daaropvolgende omgekeerde osmose betrouwbaar tegen vuil water. Dit vermindert de behoefte aan reiniging aanzienlijk en verlengt de levensduur van de membranen.

Gemakkelijk in- en uitschakelen

Het systeem van Agrogreen reinigt zichzelf automatisch en kan worden gestart en gestopt door het eenvoudig aan en uit te zetten. Het systeem kan zowel continu (24/7) als alleen overdag worden gebruikt.

Laag stroomverbruik

De stroombehoefte van onze gehele vloeibare mestverwerking, van de separator tot de uiteindelijke polijsting, bedraagt slechts ca. 15 – 20 kWh per ton vloeibare mest. Als het systeem alleen overdag moet draaien, kan het volledig op zonne-energie werken.

Hoe het werkt

De vloeibare mest, voorbehandeld door middel van een separator en fijne filtratie, stroomt door de eerste osmose fase, waar het meeste water uit de mest wordt verwijderd door selectief alleen watermoleculen door een speciaal membraan in een zoutoplossing te laten lopen. Het Agrogreen-proces zorgt ervoor dat de kritische bestanddelen van de mest, d.w.z. stikstof, fosfor, kalium en alle organische stoffen, niet door het membraan kunnen en voorzichtig als een concentraat worden afgevoerd zonder toevoeging van enige externe druk.

Dit beschermt de omgekeerde osmose-eenheid achteraf op betrouwbare wijze tegen de organische stoffen in de mest en het digestaat, zodat de omgekeerde osmose-eenheid slechts de eenvoudige taak van een ontziltingsinstallatie hoeft uit te voeren, wat de levensduur en duurzaamheid ervan aanzienlijk verhoogt. De optionele volgende polijststap verfijnt het effluentwater tot drinkwaterkwaliteit, dat kan worden geloosd of ter plaatse kan worden opgeslagen voor verder gebruik.

Het zout uit de zoutcyclus wordt in de tweede osmosefase behandeld tot schoon water en pekel. De pekel wordt continu teruggevoerd naar de eerste osmosefase, terwijl het water continu uit de tweede osmosefase wordt afgevoerd.

De volledige nutriënten van de mest en het digestaat blijven behouden in de afgescheiden vaste stoffen en in het concentraat. Het gehele proces verloopt zonder toevoeging van polymeren of flocculanten. Er is geen thermische of chemische productverandering. Het mestconcentraat is een waardevolle meststof die onder alle wet- en regelgeving voor meststoffen blijft vallen en binnen die reikwijdte op bouwland en grasland mag worden uitgereden.

GEEN UITGASSING VAN HET CONCENTRAAT

Het concentraat heeft een aanzienlijk betere opslagcapaciteit dan onbehandelde drijfmest, omdat de biologische afbraak van de eenfasige, vaste stofvrije vloeistof wordt gestopt dankzij het Agrogreen-proces.
 
Het stoppen van de biologische afbraak leidt tot een sterk verminderde uitstoot van de broeikasgassen methaan en kooldioxide, alsmede van ammoniak en waterstofsulfide. Het Agrogreen-proces kan dus bijdragen tot een duurzame vermindering van de uitstoot door de landbouw.

CONCENTRAAT MAAKT VEREENVOUDIGDE, OP DE BEHOEFTEN AFGESTEMDE BEMESTING MOGELIJK

Het heldere concentraat, dat gemakkelijk kan worden opgeslagen en gehanteerd, kan als waardevolle vloeibare organische meststof in overeenstemming met de desbetreffende bemestingswetgeving op het veld worden gebracht.

Door de sterke reductie van vloeibare mest en vergistingsresten in de vorm van het vloeibare mestconcentraat kan behoeftegerichte bemesting veel gemakkelijker en gerichter worden uitgevoerd. Voor veeteeltbedrijven en bedrijven zonder land worden de kosten van afvoer via commerciële mestafzet aanzienlijk verlaagd.

EXTRA OPSLAG VOOR DRIJFMEST KAN WORDEN BESPAARD DANKZIJ AGROGREEN FACILITEITEN

Het hoogwaardige afstromende water van de Agrogreen drijfmestverwerking valt niet meer onder de drijfmestverordening, zodat er geen drijfmest- of digestaatopslagcapaciteit voor nodig is. Alleen het concentraat valt nog onder de meststoffenverordening en moet kunnen worden opgeslagen. Opslagcapaciteit voor drijfmest en digestaat is nu echter alleen nodig voor de veel kleinere hoeveelheid geproduceerd drijfmestconcentraat. Ten opzichte van de oorspronkelijk geproduceerde slurry wordt de hoeveelheid concentraat met ongeveer 70% verminderd.

Zelfs met de sterk toenemende regelgeving voor meer drijfmestopslag zou de reeds bestaande opslagcapaciteit op de meeste landbouwbedrijven voldoende moeten zijn om bij de aankoop van een Agrogreen-installatie af te zien van de dure bouw van extra drijfmestopslag.

Voor boeren en exploitanten van biogasinstallaties die geconfronteerd worden met de wettelijk verplichte uitbreiding van hun opslagcapaciteit, is de aanschaf van een drijfmestverwerkingsinstallatie van Agrogreen dubbel de moeite waard, omdat zij zichzelf de hoge kosten van uitbreiding van de opslag kunnen besparen.

VERDAMPING VAN HET CONCENTRAAT KAN NUTTIG ZIJN IN GROTE INSTALLATIES

In grote, gecentraliseerde mestverwerkingsinstallaties kan het concentraat ook worden ingedampt en gedroogd als korrels, waardoor een verhandelbare organische meststof ontstaat die gemakkelijk kan worden opgeslagen en vervoerd. Grote landbouwbedrijven die een eventuele thermische behandeling van hun drijfmest of digestaat overwegen, kunnen veel geld en moeite besparen door een Agrogreen-systeem te installeren.

Dankzij de voorbehandeling van slurry met het Agrogreen-proces wordt de hoeveelheid in te dampen slurry met ongeveer 70% verminderd, aangezien in plaats van alle slurry alleen het resterende concentraat hoeft te worden ingedampt en gedroogd. Thermische behandeling van drijfmest en digestaat is zo energie-intensief dat voorbehandeling voorafgaand aan thermische behandeling met een Agrogreen-installatie in ieder geval de moeite waard is.

Een bijkomend voordeel van de installatie van een Agrogreen-installatie vóór de thermische behandeling: terwijl installaties voor de verdamping van gier en digestaat regelmatig moeten worden gereinigd omdat de vaste stoffen uit de drijfmest tot verstoppingen kunnen leiden, is handmatige reiniging van dergelijke thermische verdampers na de voorbehandeling door een Agrogreen-installatie overbodig. Het concentraat van het Agrogreen-proces bevat bijna uitsluitend opgeloste vaste stoffen, die automatisch worden verwijderd door toevoeging van zuur in de verdampingsinstallaties, wat sowieso noodzakelijk is.

ONS AANBOD

 

Proefnemingen en Advies

Interne tests, demonstraties, procesontwerp en engineeringdiensten

 

Filtratietechnologieën

Fijne afscheider, microfiltratie, Tweestaps Osmosebehandeling, nutriëntenconcentratie en waterterugwinning

 

Verzorging en Onderhoud

Onderhoudsschema’s voor apparatuur, inspectie en onderhoud, opleiding van bedieners

Dr. Dieter Mauer

MEDE-OPRICHTER

Doctor in de fysica, oprichter en directeur van MionTec GmbH sinds 1998. MionTec is met 25 medewerkers Europees marktleider voor uitbesteed onderzoek en ontwikkeling. 10 patenten op zijn naam.

Klanten (uittreksel): Akzo Nobel, BASF, Bayer, BMW, Clariant, Daimler, E.ON, Evonik, Henkel, Hitachi Zosen, Linde, Merck, Remondis, Roche, RWE, Sanofi-Aventis, Solvey, Suez.

Peter Witt

MEDE-OPRICHTER / CEO

Werkte 5 jaar in belastingadvies en auditing. Daarna richtte hij WITT CONSULTING op, dat zich richt op het adviseren van bedrijven over het aanpassen van hun bedrijfsmodellen vanuit een duurzaamheidsperspectief.

Adviseur van middelgrote, door de eigenaar geleide bedrijven, waaronder een Scandinavisch recyclingbedrijf en een toonaangevende levensmiddelenfabrikant, die hij ondersteunde bij het betreden van de Chinese markt.

M. Eng. Sandra Lambertz

MEDE-OPRICHTER

Na de middelbare school volgde ze een opleiding tot industrieel monteur bij Siemens. Studeerde vervolgens werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Niederrhein en behaalde een master in ingenieurswetenschappen aan de Hogeschool van Keulen. Kwam in 2013 bij MionTec, eerst als ingenieur, sinds 2016 als mede-directeur.

Specialist voor waterbehandeling met ionenwisselaars en adsorbers. Vrijwilliger bij de „Wirtschaftsjunioren Deutschland“.

Joachim Alt

DIPL.-ING. PROCESTECHNIEK

Sinds 2004 bij MionTec GmbH, aanvankelijk gericht op ionenwisselaars, sinds 2016 hoofd van de afdeling membraantechnologie. Leidt de ontwikkeling van het Agrogreen systeem.

Hooggekwalificeerde procesingenieur, gespecialiseerd in milieutechnologie. Ruime ervaring met planning en projectbeheer van ultrafiltratie- en membraantechnologieën voor levensmiddelen, drinkwater, afvalwater van gieterijen, afvalwater van booreilanden, aardgascondensaat, gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, terugwinning van grondstoffen en materiaalzuivering.

Vier jaar bouwbeheer in heel Europa van ultrafiltratie-installaties voor de behandeling van water uit het verfcircuit in een joint venture met Henkel AG.

Bastian Greisner

M. Sc. PROCESTECHNIEK

Procesingenieur bij MionTec GmbH sinds 2020. Actieve deelname aan de ontwikkeling van het Agrogreen-systeem.

Studeerde werktuigbouwkunde en procestechniek aan de Technische Universiteit van Keulen, beurs van DME Deutsche Meerwasserentsalzung e.V., winnaar van de AVEA Innovation Award 2017 voor een uitstekende scriptie op het gebied van milieubescherming. Momenteel promoveert hij aan de TU Dresden op het onderwerp simulatiegebaseerde ontwerpen van osmoseprocessen. Ook actief als gastdocent voor de TH Köln en de TU Dresden.

Geselecteerde onderzoeksprojecten: Lithiumwinning, zeewaterontzilting, zuivering van met sulfaat verontreinigd grondwater, ontwatering van vloeibare wei.

Contacteer ons

We horen graag van hen

ADRES

Agrogreen GmbH
Kneinstrasse 31
47807 Krefeld
Duitsland

KANTOORUREN

Maandag tot vrijdag: 09.00 – 17.00

E-mail

formular@agrogreen.online

TELEFOON

+49 173 293 64 00

Stel ons een vraag

  Voornaam *

  Achternaam *

  Straat *

  Postcode *

  Locatie *

  E-Mail (*):

  Telefon (*):

  Bericht aan ons:

  Impressum

  Agrogreen GmbH
  Kneinstrasse 31
  47807 Krefeld
  Duitsland

  Telefoon: +49 173 293 64 00

  E-Mail: office@agrogreen.online

   

  Vertegenwoordigd door: Peter Witt, CEO

  Registratiekantoor: Handelsregister B van het kantongerecht Krefeld

  Registratienummer: HRB 19313

  BTW-nummer: DE355965905

  Fiscaal nummer: 117/5800/3402

  Website, Logo, Hosting: HP Keller Medienbüro

  © 2022 – 2023 Agrogreen GmbH

  © 2022 – 2023 Agrogreen GmbH

  Datenschutzerklärung Cookie Richtlinie